REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

LEJER OG GRUNDEJERFORENINGEN  FJORDPARKEN ØST.

TIRSDAG D. 27. MARTS 2001 KL. 19:30, HØJVANGSKOLEN.

 

Dagsorden ifølge lovene.

 

Der var fremmødt 18 stemmeberettigede medlemmer.

 

1.                                      Valg af dirigent.

 

Tom Helgesen blev foreslået og valgt.

 

2.                                      Formandens beretning.

 

Vej og fortov til Dagnæsparken er blevet etableret, uden økonomiske konsekvenser for vore medlemmer eller forening.

Der er et samarbejde i gang, mellem alle grundejerforeninger i området, for at få etableret hastighedsbegrænsende bump på den store stamvej. Vi forholder os afventende i spørgsmålet, da vi arbejder ud fra det mål, at dette ikke må have store økonomiske konsekvenser for vore medlemmer.

Desuden skal hele spørgsmålet behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvis det bliver til noget!

Bestyrelsen arbejder på, at skære antallet af bomme på vore stier ned. Dette både af hensyn til alm. færdsel og udgifter til vedligeholdelse. Bomme ud til vejene vil blive udskiftet med galvaniserede jernbomme.

Vi kan også glæde os over, at der er blevet sat nye nummerskilte op i området.

Formanden takkede for de henvendelser han havde fået i årets løb, og takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. Hermed afsluttede formanden beretningen, og dirigenten overgav beretningen til debat.

 

Et medlem mente, at fortove snart var så underminerede af myrer, at der måtte laves en plan for vedligeholdelse og opretning. Formanden oplyste, at bestyrelsen havde rettet op nogle steder, og vil fortsætte med dette.

 

Et medlem mente, at bestyrelsen burde bruge hjemmesiden mere, og i øvrigt være hurtigere med at få sat referater op i kassen. Formanden tog dette til efterretning.

 

Et medlem efterlyste oprydning, efter at gartneren har skåret beplantningen ned. Der er meget affald rundt omkring i disse anlæg. Bestyrelsen vil se på sagen.

 

Endelig blev der spurgt, om ikke bestyrelsen indhentede tilbud på gartnerens arbejde. Formanden oplyste, at det gjorde man også, men at den nuværende kontrakt løber dette år ud.

 

Der var ikke flere indlæg, og dirigenten satte beretningen til afstemning.

Beretningen blev vedtaget med 17 stemmer for og 1 imod.

 

 

 

3.                                      Aflæggelse af regnskab.

 

Kassereren havde meldt sygeafbud, og regnskabet blev derfor aflagt af formanden.

Formanden forklarede enkelte punkter i regnskabet, og overgav herefter regnskabet til debat.

Der blev spurgt, om bestyrelsen havde brugt penge, til vedligeholdelse af veje og fortove, fra den specielle vejkonto. Formanden oplyste, at der ikke var brugt penge fra denne konto. Endvidere forklarede dirigenten principperne for denne konto og dens anvendelse.

Der var ikke flere bemærkninger til regnskabet, og dirigenten overgav regnskabet til afstemning.

Regnskabet blev godkendt med 17 stemmer for og 1 imod.

 

4.                                      Indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

5.                                      Valg af bestyrelse.

 

På valg var formanden, Bjarne Nielsen, og medlemmerne Per Bukhave og Peter Rode.

Formanden blev genvalgt enstemmigt.

Peter Rode blev genvalgt.

Per Bukhave trak sig fra bestyrelsesarbejdet, og i stedet blev Ivan Sørensen, Nr. 290, valgt ind i bestyrelsen.

Som suppleant valgtes Erik Bæk. Nr. 46.

 

6.                                      Valg af revisorer.

 

Kim Andersen blev genvalgt.

Da Ivan Sørensen var indtrådt i bestyrelsen, blev Carsten Pedersen, nr. 154, valgt som revisor.

 

7.                                      Valg af revisorsuppleanter.

 

Begge suppleanter blev genvalgt.

 

8.                                      Eventuelt.

 

Dirigenten anbefalede, at formanden undersøgte, om revisorer og suppleanter var villige til genvalg, inden generalforsamlingen.

Carsten Pedersen spurgte, om forsikringen på kassereren er juridisk bindende og holdbar. Bestyrelsen vil se på sagen.

Der var en debat om byggelinier i området. Formanden forklarede, at hvis disse skulle væk, skal alle parceller betale kr. 1.400,00, og der er tvivlsomt om alle er villige til dette.

Formanden skaffer alle de gældende servitutter fra området. Man kan herefter få en kopi fra formanden.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede dirigenten.

 

Ref. Per Bukhave Nielsen.                         Dir. Tom Helgesen.