Grundejerforeningen Fjordparken øst

 

Referat af ordinær generalforsamling d. 13 marts 2002.

 

Der var fremmødt 25 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen, der dog manglede 1 medlem: Bent Kristensen.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

Formanden bød de fremmødte velkommen og ønskede et godt møde.

Herefter overgik formanden til punkt 1. På dagsordenen: valg af dirigent.

Bestyrelsen forslog Tom Helgesen. Denne blev enstemmigt valgt.

 

Tom Helgesen åbnede mødet med at takke for tilliden. Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og erklærede denne for beslutningsdygtig: herefter gav dirigenten formanden ordet, ifølge punkt 2 på dagsordenen.

Formandens beretning.

 

Formanden indledte med at orientere der er forlænget aftale med gartneren for de næste to år til en fast pris i forhold til de krav vi har opstillet så var der en gennemgang med hvilke opgaver der skal laves, og hvilke opgaver grundejerne selv skal gøre.

 Glatføre ! Desværre var en af vores beboere så uheldig at falde på en af vores stier i Fjordparken og brække sit ben 4 steder. Vi har anmeldt uheldet til vores erhvervs – ansvarsforsikring hos Topdanmark, som nu undersøger om vores forsikring, eller boligansvarsforsikring hos den parcel der grænser op til stien, skal betale en eventuel erstatning. Der er ikke fra skadelidte fremsat noget formelt erstatningskrav, i første omgang kun at skaden bliver registreret, for senere kunne genoptage sagen, hvis skadelidte skulle få varige men eller kommende.

 Glatførebekæmpelse Her er reglerne de samme som ved veje og fortove det er grundejerne, der har pligt til snerydning.

Stamvej bump! Som vi talte om sidste års møde, har vi samarbejde i gang med de øvrige grundejerforeninger i området, vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger, på stamvejen fra Bollervej mod børnehaven. Der har været møde med kommunen i januar i år, hvor de  havde udarbejdet et forslag med 3 bump. Vi gjorde opmærksom på at der allerede var lavet 1 bump nede ved børnehaven. På mødet kom der forslag om at lave chikaner i stedet for bump, kommunen lovede at udarbejde tegninger for begge dele. Det har de så gjort .Så fremvises tegningerne på begge måder pris ca. 90000 Kr. inkl. moms som fordeles mellem foreningerne i området. Men som sagt er det kun et forslag, som vi ikke skal stemme for nu, vi ønsker blot en tilkendegivelse fra forsamlingen om vi skal gå videre eller ej.

Bomme! Som i nok alle har set er bommene udskiftet, vi mente de gamle var ved at være for nedslidte og rådne og vi reducerede nogle stykker væk da vi mente de ikke var nødvendige.

Herefter sluttede formandens beretning og dirigenten stillede beretningen til debat.

 

Debatten berørte følgende emner: Gartneren bør være mere omhyggelig, huller i fortove, flis der flyver væk, bedre snerydning, og nogle steder problemer med manglede bomme, og reflekser, så der bliver nok at tage fat på for den kommende bestyrelse. Og så mente forsamlingen at der ingen grund var til at lave bump på stamvejen.

Herefter sluttede debatten og dirigenten satte beretningen til afstemning.

Beretningen blev vedtaget med 22 ja 1 nej 2 undlod at stemme.

 

Herefter gik dirigenten til punkt 3.

 

Regnskabet.

 

Kassereren gennemgik regnskabets enkelte poster. Overskuddet er for året 8720,22 Kr. 

Der var dog en der mente at overskuddet ikke var ret stort. Kassereren svarede at det skyldes at nogle af udgifterne, kunne man godt have hævet på den bundne vejkonto, og ekstra udgiften til gartneren, for nedklipningen af buskene ved stierne. 

Bestyrelsen tilkendegav at man fremover ville specificere bevægelserne på vejkontoen.

 

Regnskabet blev herefter sat til afstemning. Dette blev godkendt med 24 stemmer og 1 imod .

 

Punkt 4 udgik. Da der ikke var indkomne forslag.

 

Dirigenten redegjorde for valg af bestyrelsesmedlemmer, sup, revisor, og deres sup.

 

På valg bestyrelsesmedlemmer Hans Åge Pedersen og Bent Kristensen der begge blev genvalgt.

Sup. Erik Bæk, genvalgt.

Revisor Carsten Pedersen og Kim S Andersen der begge blev genvalgt.

Revisorsuppleanter John Møller Nielsen og Henrik Frederiksen der begge blev genvalgt.

 

Herefter gav dirigenten ordet frit til punkt 8 eventuelt.

 

Bogbussen ønskes flyttet, fordi den tager udsynet.

For mange hundelorte på fortove og stier.

Man kunne foreslå venstre sving forbudt ved Bollervej, det ville lette for trafikken om morgenen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet.

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte for en god debat, og bød herefter på  franskbrød  med pålæg, kaffe øl og vand  i anledning af foreningens 25 års jubilæum.

 

 

Ref. Peter Rode