Grundejerforeningen Fjordparken øst.

 

Referat af ordinær generalforsamling d. 25 marts 2003

 

Der var fremmødt 18 stemmeberettigede inkl. Bestyrelsen.

 

Dagsorden ifl. Vedtægterne.

 

Formanden bød de fremmødte velkommen, og ønskede et godt møde.

Herefter overgik formanden til punkt 1 på dagsordnen: valg af dirigent.

Carsten Pedersen Fjordparken 42 blev valgt.

 

Carsten Pedersen åbnede mødet med at takke for tilliden. Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og erklærede denne for beslutningsdygtig: herefter gav dirigenten formanden ordet, ifølge punkt 2 på dagsordenen.

 

Formandens beretning.

 

Formanden startede med at præsentere bestyrelsen, 2002 har været et ret roligt år for foreningen, der har ikke været de store sager, som i sikkert har set er bommene nu udskiftet, efter sidste  generalforsamling er der opsat yderligere 6 stk. Vi havde reduceret antallet, så der ikke var bomme i begge ender ved de korte stier, men da der kunne opstå farlige situationer ved koteletgrundene når de bakkede ud kunne, de ikke se om der kom en knallert og cykel kørende. Vi valgte derfor at sætte bomme op. De samme steder bliver der nu kørt indenom, så nu bliver der sat store sten op for at skåne beplantningen. Alt i alt har det været en god beslutning at udskifte de gamle mere eller mindre rådne bomme, til galvaniseret stål, så vi sparer 20.000,00 kr. pr. gang, på at få malet de gamle bomme.  Opsætningen af disse, medførte et mindre underskud i 2002 regnskabet , men det kan vi sagtens leve med.

 

Med til at  påvirke regnskabet var også at der blev nedsat en regnvejrsbrønd ved et af vængerne. Der stod altid vand når det havde regnet.

Vi har de sidste år samarbejdet med de øvrige foreninger i området om, at få farten sat ned på stamvejen fra Bollervej mod børnehaven. Politiet har nu tilbudt at opsætte en maskine fartkontrol, for at se hvor stort problemet er. Telia Stofa arbejder i øjeblikket i området, der er fundet skader på kablerne hvor der stod en gammel bom. Spørgsmålet er om vores forsikring skal betale for en skade der kunne være sket  da de gamle bomme blev opsat for ca. 20 år siden. Det arbejder vi med i øjeblikket. Her efter sluttede formandens beretning og dirigenten stillede beretningen til debat.

 

Debatten berørte følgende emner.

Fartkontrol: der var en i forsamlingen der foreslog, at de skulle foretage kontrollen, når folk kommer kørende om morgenen for og aflevere deres børn i børnehaven, for han mente at det er de forældre der kører for stærkt. Der var en som spurgte om han selv måtte sætte en stor sten op ved siden af en bom, det måtte han godt.

Herefter sluttede debatten og dirigenten satte beretningen til afstemning.

Beretningen blev vedtaget med 17 for, 1 imod

 

Herefter gik dirigenten til punkt 3


Regnskabet.

 

Kassereren gennemgik regnskabets enkelte poster. Der var én i forsamlingen der mente tilbudet fra gartneren ikke  stemte overens med hvad vi havde betalt. Det skyldes at prisen var uden moms.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning. Dette blev godkendt med 15 for, 3 imod

 

Punkt 4 udgik, da der ikke var indkomne forslag.

 

Dirigenten redegjorde for valg af bestyrelsesmedlemmer, sup. revisor og deres sup.

 

På valg.

 

Formand: Bjarne Nielsen. Genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Peter Rode ønskede ikke genvalg. Denne blev besat af Erik Bæk.

Bestyrelsesmedlem: Ivan Sørensen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt Bjarne Dahl.

Suppleant: Erik Bæk kom ind i bestyrelsen. Nyvalgt  Asger Mikkelsen.

Revisor: Kim Andersen Genvalgt.

Revisor: Carsten Pedersen ønsker ikke genvalg. Nyvalg Peter Rode.

Revisor Suppleanter: John Møller Nielsen og Henrik Frederiksen der begge blev genvalgt.

 

Herefter blev ordet frit til punkt 8

 

Eventuelt.

 

Der blev spurgt om foreningen fik flere tilbud på vedligeholdelsen af områderne, og om det ikke kunne blive en pensionist i stedet for en gartner. Bestyrelsen svarede at man flere gange havde fået tilbud fra andre gartnere og tager gerne det billigste. Med hensyn til en pensionist troede man ikke der var nogen der kunne påtage så stor et område, og det kræver nogle store maskiner.

Der var en som spurgte om ikke der kunne blive lavet hundetoiletter ved stierne, så man ikke skulle gå og vade i hundelorte. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet.

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte for en god debat, og spurgte forsamlingen om de havde noget imod at foreningen gav de afgåede bestyrelsesmedlemmer en opmærksomhed for deres virke i foreningen – ingen indvendinger.

 

Ref. Peter Rode

 

 

 

 

______________________

          Dirigenten                                                                                     Peter Rode

     Carsten Pedersen