Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 3/11-2004 kl. 19.30 hos Per (nr. 194)

 

 

Tilstede        : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

Der var ikke noget at orientere om.

 

Arealerne.

 

Der var indkommet en henvendelse vedr. manglende hækklipning ved arealet ved børnehaven. BN har rettet henvendelse til børnehaven og hækken er klippet.

Medlemmerne har generelt rettet sig efter henstillingerne i forbindelse med hæksynet, dog findes der enkelte restenter.

Der udarbejdes retningslinier for generelt vedligehold af arealerne.

Damkjær udbedrer de værste huller og ujævnheder i stierne i løbet af vinteren.

AM indhenter yderligere tilbud vedr. beplantningen langs Bollervej.

AM indhenter tilbud på søstensbelægning ved alle hjørnerne.

Der er indkommet klage over sprøjtning af græskant langs stensætning direkte op til parcellen. Det- te standses omgående, der kanttrimmes i stedet.

Glatførebekæmpelse drøftet. Beredskab er aftalt.

 

Økonomi.

 

Kassereren har gennemført skift af pengeinstitut. Den forventede forrentning af vejkontoen var fastsat til ca. 1%, dette holder ikke stik. Den endelige forrentning bliver ca. 1,8%.

 

Aktiviteter.

 

 

 

Evt.

 

Festudvalget består i år af PR og AMO. Vi ser frem til deres forslag.

 

 

Næste møde.

 

Onsdag d. 12/1-2005 kl. 19.30 hos Erik  (46)

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl