Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Tirsdag d. 16/10-2003 kl. 19.30 hos Bjarne (nr. 404)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bent Kristensen (BK), Bjarne Dahl (BD),

  Hans Aage Pedersen (HÅP)

Afbud            : Erik Bæk (EB)

 

Fravær           : Asger Mikkelsen (AM)

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

BN orienterede om en fremsendt skrivelse vedrørende tryghedssikring/vagtordning. Et ukendt vagt-

firma havde fremsendt tilbud på vagtordning i området. Bestyrelsen betragtede skrivelsen som væ-

rende totalt useriøs og aldeles uinteressant.

 

Arealerne.

 

Problematikken vedr. nr. 320 er løst. Beplantningen er fjernet.

Nummer 78 og nr. 80 har modtaget brev hvori der gives en frist til 19. Oktober til at få orden på be-

plantningen, hvorefter sagen overdrages til Horsens Kommune.

 

Der er indkommet 4 tilbud vedr. vedligeholdelse af arealerne. Der skal indhentes yderligere oplys-

ninger, hvorefter bestyrelsen tager stilling til hvilken entrepenør der skal have kontrakten. 

Der er ligeledes indkommet tilbud på beskæring af beplantningen langs Bollervej.

 

Økonomi.

 

Der er ingen ændringer til den økonomiske situation.

 

 

Aktiviteter.

 

 

 

Evt.

 

Næste møde 3/12-2003 kl. 19.30 hos BN (392)

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl