Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 25/8-2004 kl. 18.30 hos Alex (nr. 348)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

Orientering.

 

BN orienterede om afgørelsen i sagen om faldulykken sidste år. Grundejeren blev kendt skyldig i

ikke at have overholdt sin rydningspligt. Dette bedes taget til efterretning af alle grundejere.

Udkast til retningslinier for brug af fællesarealerne blev godkendt med 4 stemmer for og 1 imod.

 

Arealerne.

 

Hæksyn blev foretaget. Der rettes henvendelse til flere parceller vedr. manglende vedligehold.

AM tager kontakt til anlægsgartner vedr. tilbud på opretning af fortove samt yderligere beskæring

af beplantning mod Bollervej.

BD udarbejder ny  formular til brug for henvendelse til grundejere vedr. manglende vedligeholdelse

af beplantninger etc.

 

Økonomi.

 

Kassereren er blevet bemyndiget til at skifte pengeinstitut. Vejkonto bindes i 6 mdr.

 

Aktiviteter.

 

Der undersøges muligheder for fjernelse af buskene langs stierne og efterfølgende anlæg af græs

samt enkelte træer. Fordelene ved dette er lavere omkostninger til vedligehold samt et generelt

kosmetisk løft af områderne til en mere tidssvarende stil.

BN udarbejder forslag til vedligeholdelses retningslinier for beplantninger etc.

 

Evt.

 

Festudvalget består i år af PR og AMO. Vi ser frem til deres forslag.

 

 

Næste møde.

 

Onsdag d. 3/11-2004 kl. 19.30 hos Per (194)

 

 

 

Referent :  Bjarne Dahl