Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Fjordparken Øst

 

Onsdag d. 28/9-2005 kl. 19.30 hos Per (nr. 194)

 

 

Tilstede          : Bjarne Nielsen (BN), Bjarne Dahl (BD), Per Ree (PR), Erik Bæk (EB),

  Asger Mikkelsen (AM), Alex Mortensen (AMO)

Afbud            :

 

 

Godkendelse af seneste referat.

 

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Orientering.

 

 

 

Arealerne.

 

BN orienterede om skrivelsen til Kommunen. Udkastet blev debatteret og godkendt med enkelte kommentarer.

Stien langs markerne blev debatteret. Stien er i en meget dårlig forfatning, og der skal derfor snarest tages beslutning om hvilke tiltag, som skal iværksættes.

Der indhentes 1-2 alternative tilbud på anlægsgartneropgaverne.

 

 

Økonomi.

 

Kassereren har indkøbt det, af PBS,  påkrævede udstyr. PBS har i den forgangne periode foretaget nogle gennemgribende ændringer.

 

Aktiviteter.

 

Der er indkommet 10 tilmeldinger til arbejdsdagen, udover bestyrelsen. Det betyder, at vi gennemfører arrangementet som planlagt.

Bestyrelsen sørger for benzin, kædeolie samt drikkevarer.

Bestyrelsen møder kl. 11.30 for at klargøre.

 

Evt.

 

 

Næste møde.

 

Næste møde bliver 16/11-05 kl. 19.30 hos Erik (46)

 

Referent :  Bjarne Dahl