Grundejerforeningen Fjordparken Øst.

 

Referat af ordinær generalforsamling d. 22. Marts 2006

 

 

 

Der var fremmødt 30 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen. Herudover var der medbragt 1 godkendt fuldmagt.

 

 

Dagsorden ifl. Vedtægterne.

 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter overgik formanden til pkt. 1 på dagsordnen, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Tom Pedersen (nr. 252), som blev valgt uden modkandidater.

 

Tom Pedersen kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og derfor var beslutningsdygtig. Herefter overgik ordet til formanden for aflæggelse af formandens beretning.

 

Der var ingen af de fremmødte som ønskede skriftlig afstemning.

 

 

 

Pkt. 2, formandens beretning.

 

Formanden indledte, traditionen tro, med at præsentere den eksisterende bestyrelse, samt at byde hjertelig velkommen til de nye beboere i vor forening.

 

I efteråret blev der igen holdt hæksyn. I stil med de forgangne år var der flere parceller som ikke var helt klar over hvordan og hvornår en hæk skal klippes, i hvert tilfælde ikke

i henhold til grundejerforeningens regler. Desværre var der også flere gengangere. Alle berørte parceller modtog en lille skrivelse fra foreningen i deres postkasse.

 

Med hensyn til parcellernes egne pligter med hensyn til renholdelse og glatførebekæmpelse, henvises der til Horsens Kommunes regulativer.

Generelt påhviler renholdelse og glatførebekæmpelse den parcel, som grænser op til den respektive sti eller fortov. Hvor der er flere parceller, som grænser op til samme sti etc, gælder pligten til halvt ud på stien.

 

Der blev også orienteret om reglerne for anvendelse af de grønne arealer, herunder hvilke ting der må opstilles herpå. Der må, efter opnåelse af enighed på vænget, opstilles legeredskaber af gedigen kvalitet og beskaffenhed. Ansvar samt vedligeholdelsespligt herfor påhviler vængets beboere. Der må ikke etableres byggelegepladser eller andet som ikke lever op til gældende sikkerhedskrav, samt henstilles campingvogne eller biler på arealerne.

 

Formanden orienterede endvidere om indholdet af en skrivelse sendt til Horsens kommune. Skrivelsen omhandlede de mangler kommunen er ansvarlige for i området, herunder opretning af fortove samt stillere ved vejbumpene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsdagen d. 2. oktober 2005 blev også omtalt. Her gav forsamlingen udtryk for stadig at kunne huske tilbage på dagen med meget positive erindringer. Endnu en stor tak skal lyde til alle de engagerede deltagere.

 

Herefter var der en meget alsidig debat omkring emnerne, dog mest glatføre bekæmpelsen.

 

Beretningen blev vedtaget med 30 stemmer for og 1 imod.

 

 

 

pkt. 3, aflæggelse af regnskab.

 

Kassereren aflagde regnskab for det forgangne år, hvilket udviste et, efter forholdene, pænt overskud. Regnskabet blev belastet af et par meget dyre snerydninger.

 

Herefter generel debat vedr. regnskabet.

 

Posterne i regnskabet vil blive udspecificeret yderligere næste år.

 

Regnskabet vedtaget med 30 stemmer for og 1 imod.

 

 

 

pkt 4, indkomne forslag.

 

Der var indkommet 1 forslag, fremsat af Carsten Sørensen (406).

 

Forslaget gik ud på forhøjelse af kontingent med 200,-, hvilket skulle være øremærket til vintervedligeholdelse. Ligeledes blev foreslået en debat vedrørende hvilke arealer som skal ryddes, samt hvornår.

 

Forslaget blev nedstemt med 23 stemmer imod, 4 for og 4 blanke.

 

 

 

pkt. 5, valg af bestyrelse.

 

På valg var,

 

Bestyrelsesmedlem, Asger Mikkelsen (402)

Bestyrelsesmedlem, Per Ree (192)

Suppleant, Alex Mortensen (348)

 

Alle var villige til genvalg. Genvalgt uden modkandidater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt. 6 & 7, valg af revisorer samt suppleanter.

 

Følgende blev valgt.

 

Peter Rode (nr. 284), genvalgt

Kim S. Andersen (nr. 24), genvalgt

Som suppleanter blev Bent Kristensen (nr. 90) genvalgt.

 

 

 

 

 

 

 

Herefter overgik forsamlingen til eventuelt, hvor nedenstående emner blev diskuteret.

 

- Debat om snerydning

- Anvendelse af vejkonto

- Stien mod markerne

- Træerne ved vejhjørnerne ved opslagstavlen

- Ideer til en kommende arbejdsdag

 

 

 

Herefter afslutning ved formanden.

 

 

 

 

Referent : Bjarne Dahl