Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen

Fjordparken Øst. d. 10/2 2000.

Mødet blev afholdt hos Hans Åge Pedersen. Der var afbud fra Per Bukhave Nielsen.

 

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde .

Forelå ikke

 

2. Orientering.

Der var ikke noget nævneværdigt, da det kommer under arealerne.

 

3. Arealerne.

Der er indhentet 2 tilbud, hvor det ene var væsentlig højere end det andet, så det blev besluttet at tage anlægsgartner Sven Erik Lind A/S.

Så blev det bestemt at beplantningerne langs stierne skal klippes ned til ca. .10 - 15 cm. næste vinter.

 

4. Økonomi.

Der forelå årsregnskab, det var i orden, ellers ikke noget at bemærke.

 

5. Aktiviteter.

Generalforsamling tirsdag d.28-3-2000 kl 19/30 Højvangsskolen.

Der er indkommet 2 forslag om kontingentstigning.

 

6. Eventuelt.

Der var intet til dette punkt .

 

Ref . Peter Rode .