REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGSMØDE D. 5/8-1999 HOS BENT.

DAGSORDEN SOM SÆDVANLIG.

1.Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2.Orientering ved formanden.

Grundejeren i nr.326 har søgt foreningen om dispensation til bygning i skel. Denne blev givet.

Tele Danmark vil gerne bygge et "teknikhus" på hjørnet af den grund, som vi har lejet ud til kommunen og børnehaven. Der er tale om et 12 kvm. stort areal. En erstatning vil, efter gældende regler, blive på kr.13.000, og vil blive udbetalt ved tinglysningen af salget. Bestyrelsen vil tale med kommunen, og lade en advokat se på vores love i denne forbindelse.

3. Arealerne.

Regningen fra gartneren på kloakreparation blev på ca. 18.000 kr.

Bestyrelsen drøftede forslaget fra generalforsamlingen, om ilægning af fliser i stedet for søsten. Bestyrelsen besluttede at lade de nuværende søsten ligge foreløbig.

Formanden har fået tilbud på maling af vores bomme og stillere.

Tilbuddet er på kr. 14.800 + moms. Dette blev vedtaget.

4. Økonomi.

Her var der intet at bemærke.

5. Aktiviteter.

Fjordparken har en hjemmeside, som den eneste grundejerforening i kommunen. John Møller har lavet og administrerer denne. Han har i denne forbindelse bedt foreningen om et tilskud til vedligeholdelse af hjemmesiden. Bestyrelsen vedtog at Per B. taler med John Møller om betingelserne for tilskud og dettes størrelse.

6. Eventuelt.

Gartneren og kvaliteten af dennes arbejde blev drøftet. Det blev vedtaget at, formanden og Bent holder et møde med gartneren.

Næste møde vil blive torsdag d. 23𥑷9, kl.19:30, hos Peter Rode.