Ekstraordinær Generalforsamling.

Fjordparken øst . Tirsdag D 7/9-99, Kl , 19.30 på

Højvangskolen, Horsens

Der var fremmødt 11 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen. der dog manglede næstformand Per Bukhave.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Formanden bød de fremmødte velkommen og ønskede et godt møde.

Herefter overgik formanden til punkt 1 på dagsordenen : Valg af dirigent .

Bestyrelsen foreslog Kim S Andersen. Denne blev enstemmigt valgt .

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt .

Punkt 2

Herefter gav dirigenten formanden ordet, som fortalte at vi har fået henvendelse fra Tele Danmark

om køb af et lille stykke jord, beliggende på fællesarealet Fjordparken 434 ( børnehave arealet ).

Som erstatning ville vi få 13337 kr . ifølge takstblad + 5000 kr til udgifter .

Efter lidt debat gik vi over til afstemning. 9 stemte ja, 0 nej og 2 blanke. Det vil sige, at vi skulle

have en ny ekstraordinær generalforsamling, som vi jo allerede har indkaldt til .

Punkt 3 .

Der blev spurgt til vores veje og fortove , som er meget angrebet af myrer.

Bestyrelsen er klar over det, og gartneren er begyndt på opretning de værste steder.

Der blev også spurgt til Bollerstien. Den er meget blød hvor man cykler. Formanden svarede at

den er under observation fra kommunen.

Herefter takkede formanden af .

Ref : Peter Rode .