Grundejerforeningen Fjordparken Øst.

 

Referat af ordinær generalforsamling d. 23. Marts 2004-04-12

 

 

 

Der var fremmødt 24 stemmeberettigede inkl. Bestyrelsen.

 

Dagsorden ifl. Vedtægterne.

 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter overgik formanden til pkt. 1 på dagsordnen, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Tom Pedersen (nr. 252), som blev valgt uden modkandidater.

 

Tom Pedersen kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og derfor var beslutningsdygtig. Herefter overgik ordet til formanden for aflæggelse af formandens beretning.

 

Pkt. 2, formandens beretning.

 

Formanden indledte, traditionen tro, med at præsentere den eksisterende bestyrelse, samt at byde hjertelig velkommen til de nye beboere i vor forening.

Herefter blev der orienteret om bestyrelsens arbejde i det forgangne år.

Der har været lavet en udbudsrunde vedr. gartnerarbejdet, hvilket har resulteret i et skift af gartner. Svend Erik Lind er blevet udskiftet med Søren Damgaard, hvilket resulterer i en nævneværdig besparelse.

Beplantningen langs Bollervej er blevet beskåret og der er blevet ryddet op. I forbindelse med dette arbejde kunne det konstateres, at dette område er blevet brugt som en regulær losseplads. Dette er uacceptabelt og må selvfølgelig ikke finde sted. Gartneren er blevet betalt for at rydde op.

Der blev givet påtale til 3 parceller vedr. manglende beskæring af deres hæk mod fælles-arealerne og stierne. Alle parceller har rettet sig efter påtalen, og har bragt tingene i orden.

Reglerne for renholdelse af fortov, stier og veje i Horsens Kommune blev præciseret, mest på grund af problematikken vedr. manglende tømning af affaldsstativerne omkring Jul. Reglerne kan rekvireres hos Horsens Kommune, Teknisk Forvaltning.

For de som ikke er bekendt med det kan oplyses, at Horsens Folkeblad i efteråret bragte en artikelserie om livet i Fjordparken.

 

Herefter generel debat vedr. gartnerarbejdet og andre forslag til arealerne.

 

Beretningen blev vedtaget med 22 stemmer for og 1 blank.

 

pkt. 3, aflæggelse af regnskab.

 

Kassereren aflagde regnskab for det forgangne år, hvilket udviste et beskedent overskud.

 

Herefter generel debat vedr. regnskabet.

 

Regnskabet vedtaget med 22 stemmer for og 1 imod.

 

 

 

 

 

 

pkt. 4, indkomne forslag.

 

Der var indkommet 1 forslag, fremsat af bestyrelsen. Forslaget gik ud på en kontingentstigning på 200,- pr. år. Dette beløb er øremærket til bunden vejkonto.

 

Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for og 3 imod. 2 blanke.

 

pkt. 5, valg af bestyrelse.

 

Følgende blev valgt.

 

Asger Mikkelsen (nr. 402) med 9 stemmer

Per Ree (nr. 194) med 9 stemmer

Alex Mortensen (nr. 348) blev suppleant med 3 stemmer

 

pkt. 6 & 7, valg af revisorer samt suppleanter.

 

Følgende blev valgt.

 

Peter Rode (nr. 284), genvalgt

Kim S. Andersen (nr. 24), genvalgt

 

Som suppleanter blev valgt Bent Kristensen (nr. 90) og Hans Aage Pedersen (nr. 224).

 

Herefter overgik forsamlingen til eventuelt, hvor nedenstående emner blev diskuteret.

 

Kritik af snerydning.

Kritik af etablering af ekstra bomme (se referat fra seneste generalforsamling).

Forslag om fælles aktiviteter, herunder skt. Hans og fastelavn.

Forslag om udsendelse af referat fra generalforsamling til samtlige parceller.

 

 

Herefter afslutning ved formanden.

 

 

Referent : Bjarne Dahl